Kertalainan yleiset sopimusehdot

Luotonantaja
Get Capital Oy
2170583-5
Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä

Luotonsaaja
Nimi: Etunimi Sukunimi
Henkilötunnus: 010190-XXXX
Osoite: Esimerkkisoite 1, 00100 ESIMERKKI

Luoton määrä

Luoton määrä: 1 000,00 – 5 000,00 EUR

Luoton korko

Vuotuinen nimelliskorko 24,5 % – 29 %

Nostopalkkio

Luotosta peritään nostopalkkiona 9,25 % nostettavan luoton määrästä.

Luoton takaisinmaksu

Kertalainat ovat 1000 – 5000 euron suuruisia lainoja ja takaisinmaksu tapahtuu kiinteissä tasaerissä 12, 24, 38. 48 tai 60 kuukauden ajan. Laskun eräpäivä määräytyy sen mukaan milloin Kertalaina on maksettu tilille. Lainasopimuksessa on nähtävillä kuukausilyhennykset. Lyhennyserä kohdistetaan ensin avoimeen korkoon, luoton nostopalkkioon sekä muihin kuluihin ja sen jälkeen avoimeen pääomaan.

Maksuvapaa kuukausi

Luotonsaajalla on oikeus hakea maksuvapaata kuukautta kaksi kertaa kalenterivuoden aikana. Maksuvapaalla tarkoitetaan seuraavan erääntyvän lyhennyksen suorituksen vapautumista. Maksamatta jäävä lyhennyserä siirtyy korkoineen ja kuluineen vaikuttamaan seuraavien maksuerien suuruuteen. Palvelu on maksuton ja voit aktivoida sen laittamalla sähköpostia asiakaspalvelumme sähköpostiosoitteeseen: asiakaspalvelu@getcapital.fi

Ehdot palvelun saamiseksi:

  • Maksuvapaa kuukausi ei saa olla ensimmäinen maksuerä
  • Takaisinmaksut hoidettu ajallaan
  • Maksuvapaat eivät saa olla peräkkäisiä kalenterikuukausia

Luotonantajalla on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä maksuvapaan myöntämisestä.

 

Sitoumus ja vahvistus

Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, koron, viivästyskoron sekä luottosopimuksessa yksilöidyt ja luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Luotonsaaja on vastaanottanut kappaleen tästä luottosopimuksesta ja sen ehdoista, on tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Tämän Kertalainasopimuksen muodostavat luottohakemus, tämä sopimus, Kertalainan yleiset sopimusehdot ja hinnasto Kertalainasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan luotonantajalle ennen lainan nostamista luotonantajan edellyttämät lainanhoitokykyä osoittavat asiakirjat (esimerkiksi palkkakuitti).

Luotonsaajan allekirjoitus
Luotonsaaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti luotonantajan verkkopalvelussa.

KULUTUSLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Luotonantaja: Get Capital Oy, Y-tunnus: 2170583-5
Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee Kertalainaa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.
Luoton myöntäminen ja käyttö

Luoton myöntää Get Capital Oy. Luotto voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on iältään 21-75 vuotias, asuu vakituisesti Suomessa, jolla on suomalainen pankkitili, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä ja joka luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään kuluttajaluottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonantaja ilmoittaa kuluttajaluottohakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä kuluttajaluottohakemus yhdessä kuluttajaluottosopimuksen ja kuluttajaluoton yleisten sopimusehtojen kanssa muodostaa kuluttajaluottosopimuksen luotonsaajan ja luotonantajan välille.

Luotonsaaja antaa luotonantajalle suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta luotonantajan oikeutta tarkistaa luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja ilmoittaa antavansa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotonsaajalle myönnetyistä luotoista kuluttajaluottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevia tietoja kuluttajaluotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Luotonantaja voi myöntää haettua luottoa pienemmän luoton. Luoton laina-aika on 12, 24, 38, 48 tai 60 kuukautta. Luotonantaja perii luotonsaajalta myönnetyn luoton määrään perustuvan Avauspalkkion. Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton luottohakemuksessa ilmoitetulle luotonsaajan pankkitilille.

Get Capital Oy kertalainan hyväksymä lainahakemus muodostaa luotonantajan ja luotonsaajan välille sopimuksen. Myönnettävän lainan suuruus on 1 000,00 – 5 000,00 EUR. Myönnetyn lainan määrästä peritään avausmaksu 9,25 %. Lisäksi asiakkaan luottotilin saldosta peritään vuosittaista nimelliskorkoa 24,5 % – 29 %. Koronlaskenta suoritetaan päivittäin todellisten kalenteripäivien mukaan. Luottotilin saldolla tarkoitetaan yhteenlaskettuna kaikkia asiakkaalta laskutettavia maksuja, lukuun ottamatta aiemmin laskutettua juoksevaa nimelliskorkoa.

Luoton takaisinmaksu

Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausittain maksuohjelman mukaisissa maksuerissä tai luotonantajan ja luotonsaajan sopimana eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä luotosta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle. Maksuerä muodostuu avauspalkkiosta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista lisäpalveluiden velvoituksista. Maksuerien euromäärät ilmenevät luoton maksuohjelmasta. Luotonsaaja ilmoittaa luottohakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka luotonantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta aikataulua. Luoton maksuerät erääntyvät kuukausittain kuluttajaluoton nostopäivästä lukien kuluttajaluottosopimuksen mukaisesti.

Luoton korko

Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun luotto on nostettu. Luoton kulloinkin maksamattomalle pääomalle peritään vuotuista korkoa kuluttajaluottosopimuksen mukaan. Korko muodostuu luottoa hakiessa sovitusta kiinteästä korosta. Luoton todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajansuojalain mukaisesti. Luoton todellinen vuosikorko on määritetty kuluttajaluottosopimuksessa.

Luotosta perittävät maksut

Avauspalkkio veloitetaan luotonsaajalta luottoa avattaessa ja sen määrä on yksilöity kuluttajaluottosopimuksessa. Avauspalkkio maksetaan luotonantajalle kuluttajaluoton maksuerien yhteydessä osana muuta pääomaa. Luotonantaja veloittaa maksuohjelman muuttamisesta käsittelykustannuksen 5 euroa, mikäli velallisen pyynnöstä muutetaan ainoastaan yksittäisen maksuerän eräpäivää.

Mikäli luoton pääomaa on sovittu maksettavaksi erissä, luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luoton lyhennystaulukko. Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja luoton hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta. Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kustannukset. Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot ennenaikaiseen takaisinmaksuun luotonantajan asiakaspalvelusta.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tililuottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

Luotonsaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sekä henkilötunnus. Ilmoitus peruuttamisesta sekä paikka ja päiväys

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena tililuoton koron ajalta, jonka tililuotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei palauteta määräaikana peruutus raukeaa. Tiedot varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu@getcapital.fi
Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:
Get Capital Oy, Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä

Luoton erityiset erääntymisperusteet

 

Maksun laiminlyönti

Mikäli Luotonantajan saatava Luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

 

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu. Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa maksun laiminlyönti tai muun kuin maksuviivästyksen vuoksi eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

Maksun laiminlyönnin seurauksista 

Jos luotonsaaja laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

Luotonsaajan tiedonanto velvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa kertalainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan ilmoittama puhelinnumero ja muut yhteystiedot ovat oikeat. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti. Asiakas sitoutuu antamaan luottosuhteen aikana luotonantajalle tämän pyytäessä tarpeellisia tietoja taloudellisesta asemastaan ja maksukykyynsä vaikuttavista seikoista.

Ylivoimainen este

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta luotonantajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Luotonantaja voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisessa päivälehdessä.

Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa lainan sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen siirto 

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

Markkinointi ja viestintä

Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä luottohakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei luotonsaaja sitä erikseen kiellä, luotonantajalla on oikeus käyttää luotonsaajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

Erimielisyyksien ratkaisu

Mikäli tämän lainasopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla niin ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa niin luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Luotonsaajalla on myös mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B PL 306
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Voimassa 1.9.2013 alkaen.