Takaisin ylös

Lainaehdot

JOUSTOLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Luotonantaja:
Get Capital Oy
Y-tunnus: 2170583-5
Postiosoite: Kauppakatu 41 B, 40100 Jyväskylä
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu(at)getcapital.fi
Internet: www.getcapital.fi
Get Capital Oy (myöhemmin Get Capital) toimii Suomessa Aluehallintoviraston valvonnan alla.

Luotonsaaja:
Luonnollinen henkilö, joka hakee Joustoluottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla

Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Joustolainasopimuksen mukaisesti Luotonantajan Luotonsaajalle myöntämää Luottoa, jonka kulloinenkin saldo ilmenee Luotonantajan pitämältä tililtä.
Luotolla Luotonantajan Luotonsaajalle antamaa rahalainaa, joka perustuu Joustolainaan.
Tilillä Luotonantajan pitämää kirjanpitoa Luoton saldon suuruudesta ja sen muutoksista.
Luoton nostolla Tililtä toteutettavaa maksutapahtumaa kuten tilisiirtoa.
Luoton maksulla Tilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa.
Luottokustannuksilla Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien Joustoluoton liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä Joustoluoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.
Luotonhakijalla Luotonsaajaa, jonka Joustoluoton myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä Luotonantaja ei ole vielä tehnyt.
Joustoluotonhakemuksella hakemusta, jolla Luotonhakija hakee Joustoluottoa Luotonantajalta.
Pankkitilillä Luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka Luotonsaaja on ilmoittanut Luotonantajalle Joustoluottohakemuksessa.
Pankkipäivällä päivää, jona Luotonsaajan pankkipalveluiden tarjoaja on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa Luoton maksun. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.
Palvelulla tarkoitetaan Luotonantajan sähköistä tietojärjestelmää, jossa Joustoluottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida etäyhteyttä käyttäen.

2 Käyttölainan myöntäminen ja käyttö

Joustoluttoa voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 21 vuotta, jolla on osoite Suomessa, jolla ei ole luottohäiriömerkintää, jolla on suomalainen Pankkitili ja joka Luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään Käyttölainasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonsaajan on rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja tunnistauduttava Luotonantajan hyväksymällä tavalla.
Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että rekisteröityessään Luotonantajan Palveluun hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset Luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa Luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, Luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, Luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta Luotonantajan oikeutta tarkistaa Luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä Luotonhakijalle.
Luotonsaaja ilmoittaa antavansa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista Luotonsaajalle myönnetyistä luotoista Joustoluottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa näitä Luotonsaajaa koskevia tietoja Joustoluotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja Luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.
Luotonantaja ilmoittaa Joustoluottohakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä Luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä Joustoluottohakemus, Luotonantajan luottopäätös, Joustoluottosopimuksen yleiset edot ja hinnasto joustoluotosta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä yhdessä muodostavat Joustoluottosopimuksen Luotonsaajan ja Luotonantajan välille.
Myönnettävän Joustoluoton määrä on kaksituhatta (2.000) euroa. Luotonantaja perii Luotonsaajalta nostopalkkiona 15,00 prosenttia kunkin nostettavan erän määrästä. Joustoluotto myönnetään toistaiseksi ja Luotonsaaja maksaa Luoton jäljellä olevaa pääomaa takaisin Luotonantajalle vähintään 20% lainasta. Luotonsaajalla on oikeus nostaa Luottoa Tililtä Pankkitililleen enintään Joustoluottosopimuksessa sovitun määrän kerrallaan.

3 Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa Joustoluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa Joustoluottohakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että Luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja Luotonsaajan käytössä.
Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. Luotonantaja voi edellyttää Luotonsaajaa esittämään esimerkiksi palkkatodistuksen tai tiliotteen Luotonsaajan taloudellisen aseman todentamiseksi. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan Luotonantajalle ennen Joustoluoton nostamista lainanhoitokykynsä varmistamiseksi tarvittavat Luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen.
Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa Luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.
Joustoluottosopimus voidaan purkaa ennen kuin Luottoa nostetaan Tililtä Luotonsaajan Pankkitilille, jos Luotonsaaja ei toimita Luotonantajan pyytämiä lainanhoitokykyä osoittavia asiakirjoja Luotonantajalle tai jos Luotonantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä. Esimerkiksi jos rahasiirron yhteydessä havaitaan eroavaisuuksia Luotonsaajan yhteystietojen ja Pankkitilin haltijatietojen välillä. Luotonantajalla on väärinkäytöstilanteessa oikeus välittömästi siirtää kyseiseen Joustoluotonhakemukseen liittyvät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

4 Luottotietojen ja maksukyvyn tarkastaminen

Luotonantajalla on oikeus pyytää tietoja Luotonsaajalta luottokelpoisuuden tarkistamiseksi Joustoluotosopimuksen voimassaoloaikana. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus on määritelty tarkemmin kohdissa 2. ”Joustoluoton myöntäminen ja käyttö” sekä 3. ”Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus”. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa tämä Joustoluottosopimus, mikäli Luotonsaaja ei toimita Luotonantajan pyytämiä tietoja. Irtisanomisen oikeusvaikutuksista on sovittu kohdassa 11. "Joustoluoton erityiset erääntymisperusteet".

5 Luoton takaisinmaksu

Laina-aika alkaa, kun Joustoluotto on myönnetty. Joustoluotto on voimassa toistaiseksi.
Luotonsaajan on maksettava kunkin laskutuskauden päättyessä luoton pääoman ja kulujen määrästä vähintään 100-300 euroa seuraavasti avoimesta saldosta, 100e/kk 0-599 e, 200e/kk 600- 1099 e, 300e/kk 1100 ja yli. Suoritus kohdennetaan ensisijaisesti avoimille koroille ja nostopalkkioille ja vasta tämän jälkeen pääomalle. Kuukausierän määrä on kuitenkin vähintään 100 euroa. Kuukausierä on maksettava Luotonantajalle kokonaisuudessaan viimeistään eräpäivänä.
Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, Luoton ja siitä perittävien korkojen sekä Luottokustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, Luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko Luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle.
Luotonsaaja saa Luotonantajalle ilmoittamillaan yhteystiedoilla laskun, jonka mukaisesti Luotto tai sen osa Luottokustannuksineen maksetaan takaisin.

6 Joustoluoton hakeminen

Joustoluoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla Luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot hakeakseen Joustoluottoa. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tarkistaa Luotonhakijan tiedot asiaankuuluvista rekistereistä. Luotonantajalla on oikeus tallentaa Luotonhakijan ip-osoite.
Luotonhakijan on ennen ensimmäisen Joustoluoton hakemista rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja rekisteröitymisen yhteydessä tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa (Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Aktia, Tapiola, Ålandsbanken tai Handelsbanken) sekä hyväksyttävä Käyttölainasopimuksen ja muut Luotonantajan edellyttämät ehdot. Rekisteröityessään Luotonhakija asettaa itselleen henkilökohtaisen salasanan mahdollista seuraavaa asiointia varten. Mikäli Luotonhakijan aikaisemmin asettama henkilökohtainen salasana on kadonnut, voi Luotonhakija saada itselleen uuden salasanan Luotonantajan Palveluun.
Luotonantaja ottaa Käyttölainaa koskevia hakemuksia vastaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Käyttölainahakemukset käsitellään palvelun aukioloaikoina. Asiakaspalvelu on avoinna ma - pe klo 08.30 - 16.30. Muina aikoina tulleet Käyttölainahakemukset käsitellään Palvelun aukioloaikoina saapumisjärjestyksessä.

7 Varojen nostaminen Tililtä

Luotonsaajalla on oikeus nostaa Luottoa Tililtä Pankkitililleen enintään Joustoluottosopimuksessa sovitun määrän kerrallaan.
Luotonantaja saa estää Luoton nostamisen Tililtä Joustoluottosopimuksen muista ehdoista riippumatta, mikäli:
- Luotonantajalla on syytä epäillä, että Joustoluottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti, tai
- Vaara siitä, että Luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan, on huomattavasti kohonnut, tai
- Mikäli erääntynyt maksuerä kokonaan tai osittain on vähintään kolme päivää myöhässä, tai
- Luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön saatava Luotonsaajalta oleva muu erääntynyt saatava on vähintään 5 päivää myöhässä, tai
- Luotonsaaja laiminlyö muuten Joustoluotonsopimuksen noudattamisen.
Luotonantajan on ilmoitettava Luoton käytön estämisestä ja sen syistä Luotonsaajalle etukäteen sähköpostitse. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus välittömästi Luoton nostamisen estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua.

8 Luoton korko

Nimelliskorko on 118,80 % ja todellinen vuosikorko tyypilliselle 2000€ lainalle on 122,54 %. Luoton määrä on 2000 euroa. Esimerkkilaskelma: Otat 200 euron lainan kuukaudeksi, maksat pois yhdessä erässä. Korko on tällöin 19,80€ ja nostopalkkio 30€. Kulut yhteensä 49,80€.
Koron laskenta ohjeen löydät täältä http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6176.pdf

9 Luotonsaajan oikeus maksaa Joustoluotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa Luotonantajalle ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko Joustoluotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää Luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta. Luotonantaja päättää suorituksen kohdentamisesta.

10 Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä Joustoluottosopimus ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki Joustoluottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta, Käyttölainan määrä, paikka ja päiväys sekä Luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.
Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Joustoluoton koron ajalta, jonka Joustoluotto on ollut Luotonsaajan käytössä.
Peruuttamisilmoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Get Capital Oy, Peruuttamisilmoitus, Kauppakatu 41 B 15, 40100 Jyväskylä
Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä Luotonantajalle tältä saamansa varat sekä suoritettava edellä tarkoitettu korvaus. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot saatujen varojen palauttamiseen saa Luotonantajan asiakaspalvelusta.

11 Joustoluoton erityiset erääntymisperusteet

11.1 Maksun laiminlyönti
Mikäli Luotonantajan saatava Luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Joustoluotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu Joustoluoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.
Joustoluottoa ei kuitenkaan eräännytetä jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava Luotonantajalle viivytyksettä.
11.2 Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi
Mikäli Luotonsaaja on antanut luotonantajalle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Joustoluoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Joustoluotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu Luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu, joustoluotto erääntyy Luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi.
Joustoluotto erääntyy Luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos Luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka tuomioistuin on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.
Mikäli Luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 11.1 tai 11.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei Luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta Luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

12 Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.
Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Joustoluotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Joustoluottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

13 Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Luotto on jatkuva luotto ja Joustoluottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa Joustoluottosopimuksen päättymään välittömästi ja Luotonantaja yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

14 Maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos Luotonsaaja laiminlyö Joustoluottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, Luotonantajalla on oikeus Joustoluoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää Joustoluotto takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perintätoimenpiteisiin ja ilmoittaa Luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Joustoluoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa Luotonsaaja.

15 Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Joustoluoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

16 Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty Luotonsaajalle tämän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

17 Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei Luotonsaaja ilmoita kirjallisesti Luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy Joustoluoton ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa Joustoluottosopimus päättymään Joustoluoton sopimusehtojen kohdan 13 mukaisesti. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.
Luotonantajalla on oikeus muuttaa Joustoluoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista Luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen Luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei Luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti ilmoita Luotonantajalle vastustavansa niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on Luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Joustoluottosopimukseen.

18 Muut ehdot

Luotonantaja ei vastaa siitä, että Luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää Joustoluottohakemuksessa ilmoitetulle Pankkitilille Joustoluoton perusteella nostettua Luottoa joko Pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, Luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Joustoluottoa perustuva Luotto siirretään Luotonsaajan Pankkitilille yksinomaan Luotonsaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja maksujenvälitystä koskevan sääntelyn mukaisesti. Luotonsaaja vastaa siitä, että Luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Joustoluottosopimuksen ehtojen noudattamisen.
Luotonantaja ei myöskään vastaa:
- Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
- Mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,
- Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai
- Vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.
Luotonantaja voi siirtää Luotonsaajalle myönnettyyn Joustoluottoa perustuvan saatavansa kolmannelle osapuolelle tai pantata saatavansa milloin tahansa ilman Luotonsaajan suostumusta. Joustoluotto on henkilökohtainen, eikä Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää Joustoluottoa kolmannelle osapuolelle.
Luotonantajalla on oikeus irtisanoa Joustolutootsopimus, mikäli Luottoa ei ole nostettu yli kahteentoista (12) kuukauteen.
Näillä Joustoluottoa koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.
Luotonantajalla on oikeus lähettää markkinointitarkoituksessa teksti- ja sähköpostiviestejä Luotonsaajalle, mikäli Luotonsaaja ei kiellä tietojensa käyttöä suoramarkkinoinnissa. Luotonsaaja antaa edellä mainitun suostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö Luotonantaja Joustolutoothakemuksen.

19 Tietosuoja

Tiedot on tallennettu Luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia ja tilastointia varten, mikäli Luotonsaaja ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen.

20 Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

21 Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tästä Käyttölainasopimuksesta aiheutuneita erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, Hämeentie 3 B, PL 306 Puh: 029 566 5200 Fax: 029 566 5249 www.kuluttajariita.fi . Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Tähän Käyttölainasopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.
Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa 1.1.2016 alkaen.